Všeobecné obchodní podmínky

I. Vymezení pojmů

Pokud není v těchto VOP uvedeno jinak, mají pojmy zde používané následující význam:

 • Realitní činností“ se rozumí nákup nemovitostí za účelem jejich dalšího prodeje, prodej nemovitostí, zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor, jakož i zprostředkování převodu družstevního podílu v bytovém družstvu.

 • Realitním makléřem“ se rozumí každá fyzická osoba podnikající na území České republiky v oblasti obchodu s realitami, která je na základě příkazní smlouvy oprávněna k využívání systému Kareal.

 • Klientem“ se rozumí jakákoliv fyzická či právnická osoba, které realitní makléř poskytuje služby na základě smluvního vztahu.

 • Smlouvou“ se rozumí písemná smlouva nebo ústní dohoda o poskytování realitních služeb (zprostředkování prodeji či pronájmu nemovitosti) uzavřená mezi makléřem a klientem. 


II. Etický kodex

Realitní makléři postupují při poskytování svých služeb vždy v souladu se zájmy klienta a při své činnosti se řídí právním řádem České republiky a Etickým kodexem.


Etický kodex realitního makléře

1) Realitní makléř jedná při své činnosti vždy s odbornou péčí, čestně, v souladu s dobrými  mravy a platnými právními normami České republiky.

2) Realitní makléř svým jednáním nepoškodí oprávněné zájmy a práva klienta. Mezi svými klienty nečiní rozdílů z důvodů rasových, náboženských, národnostních, politických či jim podobných.

3) Realitní makléř volí takové postupy jednání, aby nezneužil svého postavení v neprospěch svého klienta.

4) Realitní makléř nesmí bez  souhlasu klienta zveřejnit důvěrné informace (běžně nedostupné) klientem poskytnuté, a to ani po ukončení spolupráce.

5) Realitní makléř je povinen zachovat mlčenlivost vůči třetím osobám o obchodních případech, a to i po jejich ukončení.

6) Realitní makléř spolupracuje s ostatními realitními makléři, pokud je to v zájmu klienta. Při takové spolupráci realitní makléř druhého realitního makléře úmyslně nepoškodí, respektuje zásady dobré spolupráce, zdvořilosti a kolegiality.

7) Realitní makléř nerealizuje obchodní nabídky vlastní nebo členů své rodiny  (osob blízkých), či vlastní firmy,  pokud s touto skutečností klienta neseznámí.

8) Realitní makléř jedná vždy ve prospěch firmy, kterou reprezentuje. 

9) Realitní makléř svým vystupováním vždy reprezentuje firmu, a tím i svoji osobnost.

10) Realitní makléř si je vědom své odpovědnosti v procesu obchodování s nemovitostmi, a proto se neustále zdokonaluje ve všech oblastech realitní činnosti.


III. Smlouva o zprostředkování realitních služeb

Realitní makléři zastupují klienta na základě jednoznačného oprávnění v dohodnutém rozsahu. Typy ujednání a smluvních vztahů jsou možné všemi typy, které umožňují příslušné zákony České republiky.

Klient – spotřebitel má právo odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoli smluvní sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Zprostředkovatelské smlouvy. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy je zákazník povinen o svém odstoupení informovat realitního makléře e-mailem zaslaným na adresu info@kareal.cz, nejpozději v poslední den lhůty pro odstoupení, případně písemně, doporučeným dopisem zaslaným na adresu makléře uvedenou ve smlouvě ve stejné lhůtě. Pro řádné odstoupení zákazník uvede své jméno a příjmení, datum narození a bydliště a svou vůli odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy. Odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy je účinné vůči makléři okamžikem doručení. Makléř potvrdí zákazníkovi bez zbytečného odkladu e-mailem nebo písemně jeho přijetí. Zákazník nemá právo na odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy, jestliže makléř poskytl Klientovi na jeho výslovnou žádost služby před uplynutím lhůty pro odstoupení.

Nabídky obsažené na internetových www.kareal.cz mají pouze informativní charakter. Inzerce RK není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření Zprostředkovatelské smlouvy.


IV. Odměna (provize)

Za poskytování realitních služeb náleží realitnímu makléři odměna (provize) příslušně dohodnutá. Plátcem provize, pokud není dohodnuto jinak, je vždy objednatel služeb.

Odměna zahrnuje odměnu za zprostředkování prodeje/pronájmu nemovitosti a zahrnuje minimální rozsah služeb bez ohledu na to, do jaké míry byly v konkrétním případě klientem využity.


V. Blokační depozitum

Pokud není dohodnuto jinak, jedná se o část kupní ceny, jejímž složením vyjadřuje zájemce jednoznačně svůj zájem o koupi nemovitosti prostřednictvím realitního makléře. Rozsah použití této částky je přesně definován ve Smlouvě o rezervaci nemovitosti.


VI. Úschova peněžních prostředků a depozitní účty

Úschova peněžních prostředků - k jednoznačnému  zajištění vysokého stupně ochrany klientů jsou k úschově peněz využívány služby advokátní kanceláře nebo notáře. Výjimku může tvořit složení Blokačního depozita, případně přání klientů. 


VII. Stav nemovitosti

Realitní makléři jsou povinni sdělovat vyhledaným zájemcům (třetím osobám) o nemovitosti objektivní informace o stavu nemovitosti (domů, bytů, nebytových prostor nebo převodu družstevního podílu v bytovém družstvu). Realitní makléři neodpovídají za škodu, která vznikne v případě, že jejich klient zamlčel či uvedl nepravdivé údaje ohledně stavu nemovitosti.

Vyhledaní zájemci i klienti berou na vědomí, že v případě transakce s nemovitostí je doporučováno detailní prozkoumání stavu nemovitosti učiněné nezávislým odborníkem.


VIII. Minimální rozsah služeb pro klienty

Realitní kancelář poskytuje klientovi následující standardní služby:

 • prohlídku nemovitosti makléřem,

 • konzultaci (doporučení) výši kupní ceny / výše nájemného,

 • uzavření smlouvy o zprostředkování prodeje / pronájmu nemovitosti,

 • zpracování profesionální prezentace a zařazení nabídky do portfolia (inzerce na webu realitní kanceláře a jí smluvně sjednaných externích inzertních portálů, případně pověšení reklamní plachty, inzerce v tisku aj.),

 • pravidelná práce / aktualizace nabídky nemovitosti,

 • prodejní prohlídky na nemovitosti s vyhledanými zájemci,

 • uzavření smlouvy o rezervaci nemovitosti s vyhledaným zájemcem,

 • příprava potřebné smluvní dokumentace a organizace jejího podpisu (u prodeje: smlouva, na základě které dochází k převodu vlastnického či užívacího práva k nemovitosti, smlouva o advokátní úschově kupní ceny, advokátní úschova kupní ceny, vyhotovení návrhu na vklad vlastnického práva na příslušný katastrální úřad včetně jeho podání, předávací protokol; u pronájmu: nájemní/podnájemní smlouva, předávací protokol),

 • účast na předání nemovitosti.


IX. Informační povinnost

Realitní makléři po celou dobu platnosti smlouvy nebo ústní dohody pravidelně a objektivně informují klienta o vývoji poskytovaných a objednaných služeb.


X. Reklamace

Realitní makléři jsou povinni jakoukoliv připomínku či stížnost klienta bez odkladu vyřídit.

Klient může kdykoliv vznést připomínku nebo stížnost na kvalitu poskytovaných služeb realitního makléře a využít svých práv.


XI. Identifikační povinnost

Realitní makléři jsou dle zákona č. 253/2008 Sb., o opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon), v platném znění, povinnou osobou a jako takové mají povinnost provést identifikaci klienta a identifikační údaje po zákonem stanovenou dobu uchovat.


 XII. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů zákazníka je upravena v Podmínkách ochrany osobních údajů.

Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies jsou upraveny v Podmínkách používání cookies.


XIII. Mimosoudní řešení pomocí ČOI

Dojde-li mezi realitní kanceláří a klientem ke sporu, má klient právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu (ADR) podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podá u ČOI (České obchodní inspekce). Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách ČOI: www.coi.cz

Tyto Všeobecné obchodní podmínky vstoupili v platnost a nabyly účinností dnem 25.5.2018.

Záložka Vaše realitní kancelář Ing. Jiří Kovář - Kareal