OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“)


I. Obsah a účel dokumentu

 1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek www.kareal.cz, našimi klienty a zájemci o naše služby a produkty.
 2. Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás (subjekty údajů) s vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.
 3. Vážíme si Vaší důvěry, se kterou nám své osobní údaje poskytujete, a proto již nyní postupujeme při zpracování osobních údajů nejen podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ale nakládání s osobními údaji přizpůsobujeme i Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupí v účinnost 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR.
 4. Jen pro úplnost uvádíme, že předpokládáme, že veškeré údaje, které nám sami poskytnete, jsou údaji pravdivými a aktuálními a že v případě, kdy dojde v tomto směru ke změně, budete nás o ní bez zbytečného prodlení informovat, abychom i my mohli zjednat nápravu.


II. Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat

Správcem vašich osobních údajů je Ing. Jiří Kovář, IČ: 66804299, se sídlem Míru 30, 571 01 Moravská Třebová, realitní kancelář KAREAL (dále jen „Společnost“) a jsem zapsán v živnostenském rejstříku.

Kontaktní údaje:
Adresa pro doručování: Ing. Jiří Kovář, Miru 30, 571 01 Moravská Třebová
e-mail: info@kareal.cz,
telefon: +420 721 564 525,
naše webové stránky: www.kareal.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl jmenován.

Zpracování vašich osobních údajů provádí Společnost a je prováděno v sídle a na pobočkách pověřenými spolupracovníky. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky. V listinné podobě jsou osobní údaje zpracovávány jen v případech, kdy je tak nutné podle jiných zákonů a předpisů a za dodržení všech bezpečnostních zásad. Společnost svá bezpečnostní opatření neustále přizpůsobuje v souladu se technickým pokrokem a vývojem a podniká technická a organizační opatření pro ochranu vašich údajů před ztrátou, manipulací a neoprávněným přístupem.


III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

Nemáte povinnost osobní údaje Společnosti poskytnout, ale poskytnutí vašich osobních údajů jsou však nutné k uzavření smluv. Vaše osobní údaje Společnost vyžaduje pouze pro potřeby Společnosti (z důvodu, pro účel a po dobu, jak je níže rozvedeno) a v žádném případě nebudou předávány dalším subjektům pro komerční využití.

V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů vyplněním některého z formulářů na webových stránkách, uvedením údajů do zřízeného uživatelského účtu na našem webu, poskytnutí údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv, při osobním kontaktu (včetně údajů předených při prohlídkách nemovitostí), telefonicky, písemně, mailem nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, zprávy v aplikacích typu skype, FB messenger), případně z veřejně přístupných rejstříků, seznamů či evidencí. Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s vaším souhlasem.

Zpracováváme zejména vaše následující údaje:

 • jméno, příjmení, titul a váš rodinný stav
 • adresu
 • datum narození, rodné číslo, IČ, DIČ (u podnikajících osob)
 • telefonní číslo, e-mail
 • bankovní spojení
 • informace o objednaných službách
 • informace o tom, jaké služby jsme vám poskytli
 • údaje o nemovitých věcech, jejichž prodej vám zprostředkováváme (ve spojení s dalšími údaji)
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy (např. vaše bytová potřeba)
 • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracováváme pouze v rámci uděleného souhlasu z vaší strany


IV. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje je nutné zpracovat za účelem vytvoření nabídky, uzavření smlouvy a jejího splnění, příp. vedení stavu vašeho zákaznického účtu a za účelem splnění navazujících smluvních či zákonných povinností jako je zejména archivace daňových dokladů a vyřizování případných reklamací. Zákonným důvodem zpracování je tedy splnění smlouvy (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. b), Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR), splnění právní povinnosti (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. c) GDPR) a oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. f) GDPR).

Oprávněným zájmem Společnosti (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) je také přímý marketing, tj. vaše osobní údaje Společnost zpracovává i za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních obdobných služeb, dotazníku spokojenosti, zasílání přání k narozeninám či PF a k provádění jednoduchých analytik (např. měření návštěvnosti webových stránek apod.). Jsou- li vaše osobní údaje zpracovávány z tohoto důvodu, máte právo vznést námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu.

Pokud jste Společnosti udělili váš souhlas (např. v rámci soutěží, marketingových akcí, přihlášce k odběru obchodních sdělení, apod.), zpracovává Společnost vaše osobní údaje na základě tohoto udělení (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). V případě udělení souhlasu probíhá zpracování za účelem nabízení služeb, zasílání obchodních sdělení a informování o akcích Společnosti apod.


V. Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je dána plněním smlouvy a následným uchováním daňových dokladů za objednanou a dodávanou službu.

A. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů
Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví a daňového práva a povinností vyplývajících ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřením proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („AML zákon“), zpracováváme potřebné údaje po dobu, která je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.

B. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby
Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.

Z důvodu oprávněného zájmu lze vaše informace zpracovávat po dobu 4 let, nejdéle však do doby než vznesete proti takovému zpracování námitku.

Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání obchodních sdělení budeme zpracovávat tyto osobní údaje našich klientů: jméno, příjmení, datum narození, adresu, e-mail a telefonní číslo, po dobu 3 let, nejdéle však do doby než vznesete proti takovému zpracování námitku.

V případě udělení souhlasu se zpracováním vašich osobních dat budou vaše osobní údaje, jméno, příjmení, datum narození, adresu, e-mail a telefonní číslo, zpracovávány do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů. Pokud ovšem některé vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiného právního titulu budeme pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

Vznesení námitky nebo odvolání může být učiněno písemně na adrese Společnosti či e-mailem na adresu info@kareal.cz.


VI. Další příjemci osobních údajů

Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Se zpracovateli máme uzavřené písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby vaše údaje zůstaly v bezpečí. Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

Dalšími osobami mohou být:

 • makléři,
 • dodavatelé externích služeb pro Společnost (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, serverové služby apod.),
 • provozovatelé záložních serverů či provozovatelé technologií využívaných Společností, kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti příslušných služeb Společnosti,
 • v nezbytně nutném rozsahu daňoví poradci, auditoři, advokáti Společnosti, kteří zpracovávají osobní údaje za účelem poskytování poradenských služeb,
 • osobní údaje týkající se dlužníků s dluhy po splatnosti mohou být zpřístupněny také společnosti poskytující pojištění pohledávek či inkasním agenturám a to za účelem vymáhání pohledávek Společnosti,
 • orgány veřejné správy,
 • případně další poskytovatelé obdobných služeb, které však v současné době Společnost nevyužívá.

Společnost nemá v úmyslu předat vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.


VII. Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

A. Právo na přístup k osobním údajům
Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, tak jaké a pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování, a také požadovat vysvětlení ohledně zpracování vašich osobních údajů

B. Právo na opravu osobních údajů
Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje nebo provedli jejich doplnění.

C. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)
V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

D. Právo na omezení zpracování
V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

E. Právo na přenositelnost údajů
Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

F. Právo vznést námitku a odvolat souhlas
V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu. Máte také právo kdykoli odvolat souhlas udělený ke zpracování vašich osobních údajů.

G. Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo
obrátit se na Společnost nebo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i
ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat na
e-mailu info@kareal.cz

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách www.kareal.cz. Toto znění je účinné od 25.5.2018.


Děkujeme
Vaše realitní kancelář
​Ing. Jiří Kovář - Kareal